Algemene Voorwaarden Euronotes.be

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – Voorgestelde artikelen en prijzen op de website

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Abonnementen: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Beperking van verantwoordelijkheid

Artikel 16 – Wet op de privacy

Artikel 17 – Verwijzingen en inhoud van de site

Artikel 18 – Intellectuele eigendom

Artikel 19 – Behoud van archivering en transacties - bewijs

Artikel 20 - Geschillen en ODR-platform

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument / koper: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.  
 8. Ondernemer / verkoper: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer / verkoper

Deze voorwaarden regelen de verkoop tussen, enerzijds:

 

Mathieu Vanassche – Euronotes.be

Korenbloemstraat 13, 8790 Waregem, België

Telefoonnummer: +32 497 46 14 38

E-mailadres: info@euronotes.be

Website: http://www.euronotes.be

Ondernemingsnummer: 0832.012.451

Btw-nummer: BE0832 012 451

 

genoemd “de verkoper” en, anderzijds, de personen die een aankoop via de website van de verkoper willen doen, www.euronotes.be, hierna genoemd “de klant”.

 

Deze voorwaarden betreffen ten exclusieve titel slechts de natuurlijke niet- handeldrijvende personen. De klant die op de site zou willen kopen, verklaart de volle juridische capaciteit te hebben.

Als een voorwaarde had ontbroken, dan zal deze bepaald worden door de gebruiken welke van toepassing zijn in de sector van de verkoop op afstand, waarvan de vennootschappen zetel in België hebben.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod op www.euronotes.be en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden wordt langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld voordat hij de verkoop op afstand sluit, en dit op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 5. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 6. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Enkel bij voorverkopen kan een afwijkende afbeelding gebruikt worden, aangezien de echte foto van het product dan nog niet beschikbaar is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Enkel bij voorverkopen kan een afwijkende afbeelding gebruikt worden, aangezien de echte foto van het product dan nog niet beschikbaar is. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Deze informatie kan gedurende het volledige bestelproces worden teruggevonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • De kwaliteit van de goederen (circ, UNC, BU FDC, Prooflike, BE Proof,…)
 • de eventuele kosten van verzending;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. De overeenkomst is bij wet definitief en bindend op het ogenblik de klant op de knop “Bestellen en betalen” klikt, ongeacht de gekozen betalingsmethode. Elke door de klant gemaakte bestelling dient dus betaald te worden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod per e-mail. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten. Als het artikel uitgeput is, zal de klant hiervan verwittigd worden.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder verplichte opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier (te vinden op http://www.euronotes.be/media/Modelformulier-retourrecht.pdf ). Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 5. De goederen dienen de verkoper in dezelfde staat te bereiken als deze zijn aangekomen bij de consument. De terugzending van goederen valt onder het risico van de consument. De verkoper kan niet verantwoordelijk worden geacht voor verlies of beschadiging van de goederen.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Dit zal in de vorm van een tegoed of een terugbetaling zijn. In het geval van een terugbetaling, wordt dit steeds op dezelfde wijze gedaan als de oorspronkelijke betaling, of op een andere in onderling overleg overeengekomen methode. Terugbetalingen per Franse chèque zijn niet mogelijk omdat de verkoper geen Franse chèques kan uitschrijven. In voorkomend geval wordt een andere oplossing voorgesteld aan de koper. 
  Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Euronotes.be of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Aangezien de prijs van het product – verzamelmunten – vaak gebonden is aan schommelingen op de markt, kan de prijs dagelijks tot meerdere keren variëren. Producten die in prijs zijn gewijzigd ten nadele van de verkoper, vallen niet onder het herroepingsrecht.

Artikel 9 – Voorgestelde artikelen en prijzen op de website

Alle artikelen voorgesteld door de verkoper worden in alle goede trouw en zo goed mogelijk beschreven. Prijzen zijn dagprijzen (of soms zelfs uurprijzen) en kunnen ten allen tijde eenzijdig door de verkoper gewijzigd worden. De prijzen van reeds gedane bestellingen worden niet meer gewijzigd, tenzij dit anders wordt aangegeven, of onderling overeen werd gekomen tussen beide partijen. Uitzondering hierop zijn externe omstandigheden, zoals een extreme wijziging in de markt, of beslissingen van derden (bvb nationale banken) waarop de verkoper geen invloed heeft. De aangegeven prijzen zijn inclusief BTW. De producten die op de site of in zijn catalogi en folders worden gepresenteerd, worden in beperkte beschikbare voorraden voorgesteld. De verkoper stelt alles in het werk om de bestelde artikelen beschikbaar te maken.

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Er wordt geen garantie verleend voor de aangeboden producten.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen de 4 dagen na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend. In geval van bewerking van de geleverde goederen door de klant zal in geen geval retour worden toegestaan (bvb een behandeling met enig product).
  Ligt de fout of het gebrek bij Euronotes.be, dan worden de retourkosten door Euronotes.be terugbetaald in de vorm van een tegoed. Deze terugbetaling bedraagt maximum de kosten voor de normale (prior-)zending, ongeacht de wijze waarop de klant het product retour heeft gestuurd.
  Indien de fout of het gebrek niet bij Euronotes.be ligt (bvb: het product werd in een mindere staat uitgegeven door een Nationale Bank), dan worden de retourkosten niet vergoed en geldt het herroepingsrecht zoals beschreven in artikels 6, 7 en 8 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Verzending gebeurt door de door de verkoper gekozen verzenddiensten. Dit zijn (niet limitatief) bpost (België), LaPoste (Frankrijk), Deutsche Post (Duitsland),…
 3. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Bij een foute kennisgeving van het adres worden alle kosten, ongemakken en/of risico’s gedragen door de koper.
 4. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Euronotes.be geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn (bvb bij voorverkopen). Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 5. Lid 4 geldt niet in het geval van voorverkopen. In dat geval staat de levertijd vermeld in de aanbieding. Als deze alsnog zou wijzigen, wordt de klant hiervan op de hoogte gebracht via e-mail.
 6. Lid 4 geldt niet in het geval een artikel niet (meer) voorradig is. In dat geval zal de klant een melding op het scherm ontvangen. Euronotes.be doet er dan alles aan om het product zo snel mogelijk te versturen, maar niet gegarandeerd binnen de 30 dagen.
 7. In het uitzonderlijke geval artikels niet meer, of niet meer conform markvoorwaarden te verkrijgen zijn, behoud de verkoper het recht de bestelling deels of volledig nietig te verklaren. De klant wordt hiervan verwittigd.
 8. In geval van ontbinding conform lid 4 zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 9. De klant heeft verschillende verzendmogelijkheden:
  a. Hij/zij kiest voor een prior verzending. Deze is gratis, maar op risico van de klant
  b. Hij/zij kiest voor een traceerbare zending. Hiervoor wordt een meerkost gerekend, maar het risico van beschadiging en of vermissing van de producten komt hier bij Euronotes.be te liggen.
  c. Bij aanbiedingen voor rollen worden de verzendingskosten in elke aanbieding weergegeven. 
 10. Euronotes.be levert niet aan huis, tenzij anders wordt overeen gekomen.
 11. Afhalen bij Euronotes.be kan enkel mits voorafgaand en schriftelijk af te spreken. Bij een niet afgesproken bezoek kan Euronotes.be geen enkele beschikbaarheid garanderen.
 12. Elk leveringsprobleem (ontbrekend of beschadigd artikel) moet ons binnen de 4 dagen schriftelijk gesignaleerd worden, te tellen vanaf de dag van de ontvangst van de bestelling. Het corresponderende teruggestuurde artikel moet dan bij de verkoper aankomen binnen de 14 dagen na ontvangst en de koper dient de omwisseling of de terugbetaling duidelijk te vragen. De verkoop is definitief gesloten na een wettelijke termijn van zeven werkdagen na de eerste leveringsdag.

Artikel 12 - Abonnementen: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 1. De consument die een abonnement heeft aangegaan bij Euronotes.be, kan dit ten allen tijde stop zetten zonder een opzeggingstermijn in acht te moeten nemen. Dit dient schrifelijk te gebeuren (via post of e-mail). Het abonnement wordt onmiddellijk stop gezet. Eventuele tegoeden worden geregeld.

Duur en verlenging

 1. De afgesloten abonnementen zijn van onbepaalde duur en worden bij elke nieuwe bestelling stilzwijgend verlengd, tot de consument zou beslissen dit stop te zetten.

Artikel 13 - Betaling

 1. Alle betalingen dienen te gebeuren vòòr het versturen van de producten. Bij betaling ter plaatste gebeuren betaling en levering gelijktijdig. 
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. Volgende betaalmogelijkheden zijn beschikbaar: 

  1.     Bankkaart / Ideal

De klant kan op Euronotes.be aanduiden om te betalen via creditcard, debetkaart of Ideal. De klant wordt doorgestuurd naar de website van Europabank om de betaling te verrrichten.

De klant zal het nummer van zijn Visa- Mastercard of Maestro, Ideal gegevens, controlenummer, evenals de vervaldatum, opgeven. Eventueel vraagt de bank van de klant om een extra bevestiging. De Visa- Mastercard, bank- of Ideal-rekening van de klant zal na de bevestiging van de bestelling gedebiteerd worden.

 1. 2.     Paypal

De klant kan op Euronotes.be aanduiden om te betalen via Paypal. De klant wordt doorgestuurd naar de website van Paypal om de betaling te verrrichten. Enkel correct door Paypal teruggekoppelde betalingen worden door Euronotes.be geaccepteerd.

 1. 3.     Bankoverschrijving

Bestellingen kunnen per bankoverschrijving worden betaald. De klant ontvangt het IBAN en BIC nummer van Euronotes.be. Betalingen per bankoverschrijving dienen binnen de 10 dagen ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de verkoper.

 1. 4.     Franse cheque

Bestellingen kunnen per Franse chèque worden betaald. De klant ontvangt het adres van Euronotes.be naar waar de chèque dient gestuurd te worden. Betalingen per chèque dienen binnen de 10 dagen ontvangen te zijn, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de verkoper.

 1. 5.     Cash

Bestellingen kunnen cash betaald worden na afspraak met de verkoper. Dit kan ter plaatse op het bovenvermeld adres, op een beurs of evenement, of op een ander overeen te komen plaats.

Artikel 14 - Klachtenregeling

 1. Elke klacht dient schriftelijk gemeld te worden aan Euronotes.be. Dit kan via post of e-mail. Mondelinge klachten worden geaccepteerd mits makkelijk op te lossen (verkeerde zending), tenzij de verkoper expliciet vraagt de klacht alsnog schriftelijk te melden.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 4 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar zijn keuze de geleverde producten kosteloos vervangen.
 7. Indien de klacht gaat over het niet ontvangen van een product wegens verlies bij de postdiensten, gelden de bepalingen in artikel 11 lid 9. Na elke melding met betrekking tot de postdiensten, wordt door Euronotes.be een klacht ingediend bij de betrokken postdienst. Om een oplossing te bespoedigen, wordt de klant verzocht hetzelfde te doen.

Artikel 15 – Beperking van verantwoordelijkheid

De verkoper zal niet verantwoordelijk kunnen gehouden worden voor schade die uit het bedrieglijke gebruik van zijn website voortvloeit.

Artikel 16 – Wet op de privacy

De verkoper behoudt zich het recht om gegevens te verzamelen over de klant wanneer deze een bestelling doet.

Alle persoonlijke gegevens zijn bestemd voor het interne gebruik van de verkoper.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van het privé-leven ten opzichte van de gegevensverwerking van persoonlijke aard, beschikt de klant op elk moment over het recht van toegang en rectificatie van zijn gegevens alsmede van het tegenstellingsrecht wanneer hij niet meer op de hoogte wil gehouden worden.

Hiertoe zal hij aan de verkoper een e-mail sturen met een gedetailleerde beschrijving van de gegevens. In geval van de koper niet meer op de hoogte wenst te blijven van nieuwigheden, volstaat het om uit te schrijven op de nieuwsbrief. In elke nieuwsbrief wordt hiervoor een link voorzien.

Artikel 17 – Verwijzingen en inhoud van de site

Euronotes.be kan links bevatten naar websites die hem niet toebehoren. Euronotes.be kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor de inhoud van deze sites noch voor de gevolgen van hun gebruik.

De verspreide informatie over onze site wordt regelmatig bijgewerkt en gecontroleerd. De verkoper kan echter niet verantwoordelijk gehouden worden voor fouten of eventuele rechtstreekse of indirecte schade die uit uw toegang of gebruik van deze site kunnen voortvloeien, of een schade of virus welke uw computer of andere hardware zou kunnen treffen.

Artikel 18 – Intellectuele eigendom 

Alle elementen van de site van de verkoper, hetzij visueel hetzij geluid voortbrengend, met inbegrip van de onderliggende technologie, worden beschermd door het auteursrecht, de merken of de octrooien en meer in het algemeen door het intellectuele eigendom.

De klant of bezoeker die over een persoonlijke website beschikt en die, voor een persoonlijk gebruik, op zijn site inhoud wil plaatsen van Euronotes.be, dient dit schriftelijk aan te vragen (hetzij per post, hetzij per e-mail) aan Euronotes.be.

Bij gebrek aan schriftelijke toestemming wordt officieel een inbreuk gepleegd op de wetgeving met betrekking tot intellectuele eigendom. Hier zal in elk geval gevolg worden aan gegeven.

In alle gevallen, zal elke verwijzing, zelfs stilzwijgend toegelaten, op eenvoudige vraag van de verkoper teruggetrokken moeten worden. Zij zijn het exclusieve eigendom van de verkoper.

Artikel 19 – Behoud en archivering van transacties - bewijs

De geïnformatiseerde registers, die in het informaticasystemen van de verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden worden gehouden, zullen beschouwd worden als bewijzen van de mededelingen, de bestellingen en de betalingen die tussen de partijen hebben plaatsgevonden.

De archivering van de bestelbonnen en de rekeningen wordt op een betrouwbare en duurzame steun uitgevoerd.

De klant kan op elk moment zélf zijn gegevens inkijken en wijzigen door in te loggen op www.euronotes.be

Artikel 20 - Geschillen

De huidige voorwaarden zijn gebonden aan de Belgische wet.

In geval van geschil, is het Belgische recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Halle-Vilvoorde bevoegd.

Bent u klant buiten België, dan kunnen geschillen geregeld worden via het ODR-platform van de Europese Commissie.